V skladu z določbami 45. člena Zakona o zavodih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS – stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991-ZUDE, Uradni list RS, št. 55/1992 – ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994-od.US, 8/1996, 31/2000 – ZP-L, 36/2000 – ZPDZC, 127/2006 – ZJZP), je skupščina Združenja športnih centrov Slovenije na redni seji dne 17.9.2020 sprejela spremembe statuta zavoda, tako, da le-ta v čistopisu glasi:

 

S T A T U T
Združenja športnih centrov Slovenije


I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen


Združenje športnih centrov Slovenije (v nadaljevanju: združenje) je strokovno – interesno - poslovno združenje, v katerega se za opravljanje skupnih zadev in uresničevanje skupnih interesov, povezujejo športni centri, zavodi, agencije in fizične osebe, ki upravljajo športne objekte in programe ter delujejo na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: člani).2. člen


Ime združenja je: Združenje športnih centrov Slovenije. Angleški naziv združenja je: Sport Center Association of Slovenia. Sedež združenja je v Ljubljani.

Poslovni naslov določi upravni odbor združenja s posebnim sklepom. Ravno tako odloči o spremembi poslovnega naslova združenja upravni odbor s sklepom, pri čemer sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega statuta.3. člen


Združenje je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu. Združenje ima štampiljko pravokotne oblike z znakom združenja in napisom: Združenje športnih centrov Slovenije. Znak združenja in uporabo štampiljke podrobneje določi upravni odbor združenja.II. DEJAVNOST
4. člen


Dejavnost združenja je:
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
63.990 Drugo informiranje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje5. člen


V okviru dejavnosti iz 4. člena statuta, združenje uresničuje naslednje naloge:
−usklajevanje in zastopanje skupnih interesov članov, sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja upravljanja športnih objektov, ter drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov,
−dajanje pobud in predlogov za normativno zakonsko urejanje področij delovanja članov,
dajanje pobud in predlogov za določanje standardov upravljanja, rednega in investicijskega vzdrževanja, tehnoloških in tehničnih normativov, delovnih normativov ter financiranja športnih objektov,
−sodelovanje pri programih in storitvah v športnih objektih ter določanju njihovih cen,
−sodelovanje pri uvajanju sodobnih in učinkovitejših sistemov oskrbe z energijo,
−sodelovanje pri urejanju prostora in varstvu okolja, ki je povezano z obnovo in rekonstrukcijo obstoječih ter izgradnjo novih športnih objektov in površin,
−predstavljanje in promoviranje dela članov na predstavitvah, sejmih, strokovnih konferencah v Sloveniji in tujini,
−spremljanje in analiziranje stanja in razvojnih trendov na področjih dejavnosti članov,
−razvoj enotnega in celovitega informacijskega sistema in tehnologij,
−izobraževanje s področja upravljanja in vzdrževanja športnih objektov (interdisciplinarni študijski programi) ter študijski obiski športnih centrov v tujini,
−programe funkcionalnega usposabljanja za managerje, vodje športnih objektov, vzdrževalce, receptorje in druge profile delavcev v športnih objektih ter strokovne ekskurzije v športne centre v tujini,
−organizacija strokovnih srečanj in mednarodnih kongresov upravljavcev športnih centrov,
poslovno svetovanje za upravljavce, občine in druge subjekte s področja načrtovanja, izgradnje, upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas,
sodelovanje pri oblikovanju marketinških programov za trženje storitev in programov v športnih objektih za ciljne skupine uporabnikov: rekreativne športnike, športnike, šolsko mladino, turiste in uporabnike iz tujine,
−sodelovanje z mednarodnimi združenji in institucijami,
−nudenje strokovne pomoči in svetovanje članom,
−druge dogovorjene aktivnosti.6. člen


Za izvajanje dejavnosti lahko združenje ustanavlja različne oblike sodelovanja in povezovanja z drugimi fizičnimi in pravnimi osebami v Sloveniji in tujini ter se včlanjuje v mednarodne organizacije.

 


III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV


7. člen


Člani združenja so lahko javni zavodi in druge pravne osebe, ki upravljajo z infrastrukturo za šport in prosti čas in/ali izvajajo športne in druge programe v Sloveniji ter opravljajo dejavnosti, ki so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene v:
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.040 Dejavnosti za nego telesa.

Člani združenja so lahko tudi fizične osebe, ki imajo strokovne reference pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas.

 

8. člen


Članstvo v združenju je prostovoljno na podlagi izkazanega interesa za sodelovanje. Združenje lahko k sodelovanju povabi tudi druge pravne osebe, v skladu z interesi članov in področji delovanja združenja.

 

9. člen


Združenje ima različne vrste članov.

Redni član združenja je upravljavec infrastrukture za šport in prosti čas ali izvajalec programov s področja športa in prostega čas.

Kolektivni član združenja je drugo združenje upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas ter njegovi člani.
Individualni član združenja je fizična oseba, ki ima strokovne reference pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas. Individualni član sodeluje v delu združenja pod pogoji, ki jih imajo drugi člani združenja.

Pridruženi član združenja je gospodarska družba, ki deluje na področju načrtovanja, izgradnje, upravljanja in/ali vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas in/ali proizvodnje in trgovine blaga in storitev s tega področja. Pridruženi član sodeluje v delu združenja pod pogoji, ki jih imajo drugi člani združenja.

 

10. člen


Pristop novih članov v združenje je možen na osnovi pristopne izjave. O sprejemu novih članov odloča upravni odbor s sklepom, katerega mora potrditi nato tudi še skupščina združenja.11. člen


Člani lahko izstopijo iz združenja tako, da podajo pismeno izstopno izjavo. Skupščina združenja sprejme ugotovitveni sklep o izstopu člana iz združenja.

Skupščina lahko člana združenja izključi na predlog upravnega odbora, zaradi kršenja določil tega statuta ali spremembe njegovega statusa pri upravljanju z infrastrukturo za šport in prosti čas.

Član, ki izstopa iz združenja ali ki je izključen mora pred izstopom oz. izključitvijo poravnati vse svoje finančne obveznosti do združenja.

 


12. člen


Pravice članov združenja so:
−odločanje na skupščini in v drugih organih združenja, v skladu z določbami tega statuta,
−dajanje pobud in predlogov za delo združenja,
−uporaba storitev in programov ter sodelovanje v aktivnostih združenja,
−informiranost o delu organov združenja.13. člen


Obveznosti članov združenja so:
−delovanje v združenju v skladu s statutom,
−izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom in finančnim načrtom združenja,
−zagotavljaje pogojev za sodelovanje svojih delavcev v delu organov združenja,
−plačevanje članarine in dogovorjenih sredstev za financiranje letnega programa združenja.

 

III. ORGANIZACIJA
14. člen


Organi združenja so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, direktor in strokovni organi. Mandat organov združenja traja štiri (4) leta.


SKUPŠČINA

 

15. člen


Skupščina je najvišji organ združenja.

Skupščino sestavljajo delegati, ki jih člani združenja delegirajo na podlagi svojih splošnih aktov. Vsak član združenja ima v skupščini enega delegata.

Delegat rednega člana združenja ima praviloma en glas na skupščini. Delegat rednega člana, ki upravlja z večjim številom športnih objektov, ima večje število zaposlenih delavcev in ima višje prihodke od povprečja rednih članov, ima lahko večje število glasov, in sicer od 2 do 3 glasove, ki jih določi skupščina združenja ob potrditvi njegovega sprejema v združenje, na podlagi kriterijev, ki jih določi upravni odbor združenja. Delegat kolektivnega člana združenja ima en glas v skupščini, medtem ko delegat pridruženega člana nima glasovalne pravice na skupščini. Ravno tako nima glasovalne pravice na skupščini individualni član združenja.

Delegat člana združenja ima pravico do glasovanja na skupščini v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena statuta, pod pogojem, da ima član poravnane vse obveznosti do združenja, vključno s plačano članarino in plačanih sredstev za financiranje letnega programa združenja.16. člen


Naloge skupščine so:
-sprejem statuta, poslovnika o svojem delu,,
-sprejem letnega programa in finančnega načrta združenja,
-sprejem letnega poročila in finančnega poročila združenja,
-volitve predsednika in članov upravnega odbora ter nadzornega odbora,
-sprejemanje pobud in predlogov za normativno urejanje področij delovanja članov,
-potrjevanje sprejema novih članov v združenje in določitev števila glasov delegatom rednih članov v skladu s 3. odst. 15. člena tega statuta,
-potrjevanje izstopov in izključitev članov iz združenja,
-obravnavanje ugovorov in pritožb zoper sklepe upravnega odbora.

 

17. člen


Skupščina zaseda po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Skupščino sklicuje predsednik upravnega odbora na lastno pobudo, na pismeni predlog upravnega odbora, pismene zahteve ene tretjine članov združenja ali pismene zahteve nadzornega odbora. V predlogu ali zahtevi za sklic skupščine mora biti naveden razlog za sklic in vsebine za obravnavo na seji skupščine. Rok za sklic skupščine je petnajst (15) dni od dneva prejema predloga oz. pismene zahteve. V kolikor predsednik v roku ne skliče seje skupščine, jo lahko skliče predstavnik predlagateljev.18. člen


Skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj toliko delegatov članov združenja, da imajo skupaj več kot polovico vseh glasov v skupščini združenja. Če ob predvidenem času skupščina ni sklepčna, se skupščina izvede istega dne 30 minut kasneje, pri čemer je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj toliko delegatov članov združenja, da imajo skupaj vsaj tretjino vseh glasov v skupščini združenja.

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. Skupščina sprejema statut združenja in njegove spremembe z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov na skupščini.


UPRAVNI ODBOR

19. člen


Upravni odbor je izvršilni organ združenja in je za svoje delo odgovoren skupščini.

Upravni odbor ima od 9 do 16 članov.

Upravni odbor se sestaja se po potrebi, vendar najmanj dvakrat na leto. Skliče ga predsednik upravnega odbora. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika.


20. člen


Naloge upravnega odbora so:
−sprejem poslovnika o svojem delu, pravilnikov in drugih splošnih aktov združenja,
−izvajanje sklepov skupščine,
−priprava in izvajanje letnih programov in finančnih načrtov združenja,
−priprava letnih poročil in finančnih poročil združenja,
−priprava gradiva in strokovnih podlag ter predlogov za odločanje na skupščini združenja,
−predlaga skupščini sprejem aktov iz njene pristojnosti,
-sprejem sklepa o poslovnem naslovu združenja,
-v skladu s finančnim načrtom in planom nabav osnovnih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev v višini nad 500,00 €,
-izven finančnega načrta in ob nujnih primerih, odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev,
-imenovanje namestnika predsednika upravnega odbora, direktorja in članov strokovnih organov združenja,
-razrešuje namestnika upravnega odbora in direktorja,
-sprejem novih članov v združenje, ki jih nato potrdi skupščina združenja,
-podaja predlogov za izključitev članov združenja, ki jih potrdi skupščina združenja,
-sprejem kriterijev za določitev števila glasov za člane združenja z večjim številom glasov,
-določitev višine članarine,
-usklajevanje in zastopanje skupnih interesov članic združenja, opravljanje drugih nalog v skladu s statutom združenja.21. člen


V kolikor član upravnega odbora ne more več opravljati svojih nalog v upravnem odboru (druga zaposlitev, smrt in drugi razlogi), lahko upravni odbor, do prihodnje seje skupščine, imenuje namestnika. Namestnik člana upravnega odbora opravlja enake naloge kot drugi člani upravnega odbora. Na naslednji seji skupščine se izvedejo nadomestne volitve za člana upravnega odbora.

 

22. člen


Predsednik upravnega odbora predstavlja združenje in vodi upravni odbor ter skupščino združenja. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Predsednik svoje delo opravlja neprofesionalno.23. člen


Naloge predsednika so:
−predstavlja združenje in zastopa interese članov združenja v Sloveniji in tujini,
−sklicuje in vodi seje upravnega odbora in skupščine,
−predlaga upravnemu odboru imenovanje in razrešitev namestnika predsednika upravnega odbora in direktorja,
−predlaga upravnemu odboru vsebino pogodbe z direktorjem združenja,
−nadzoruje izvajanje sklepov skupščine,
−opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in normativnimi akti združenja.24. člen


Namestnik predsednika nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti v skladu s pooblastili, ki jih določa statut združenja in podeli predsednik združenja.


NADZORNI ODBOR

25. člen


Nadzorni odbor je nadzorni organ združenja in je za svoje delo odgovoren skupščini. Člane nadzornega odbora izvoli skupščina združenja. Nadzorni odbor ima 3 člane, ki niso člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Nadzorni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika.26. člen


Naloge nadzornega odbora so:
−nadzoruje poslovanje združenja,
−pripravi letno poročilo nadzornega odbora o poslovanju združenja,
−poroča skupščini združenja o poslovanju združenja,
−lahko zahteva sklic skupščine združenja.

 


DIREKTOR


27. člen


Direktor je poslovodni organ združenja in ga vodi ter ga zastopa. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in skupščini. Direktor svoje delo opravlja profesionalno oziroma po pogodbi.


28. člen


Naloge direktorja so:
−vodi poslovanje združenja in je nalogodajalec za finančno poslovanje združenja in delovne naloge zaposlenih delavcev ter o tem poroča upravnemu odboru,
−predstavlja združenje in zastopa interese članov združenja v Sloveniji in tujini, v skladu s pooblastili, ki jih določa statut združenja in podeli predsednik združenja,
−koordinira delo upravnega odbora in drugih organov združenja,
−zagotavlja zakonitost poslovanja združenja,
−sodeluje na sejah skupščine, upravnega odbora in drugih organov združenja brez pravice do glasovanja,
−v skladu s finančnim načrtom in planom nabav osnovnih sredstev odloča o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev v višini do 500,00 €,
−je odredbodajalec za vse račune združenja,
−zastopanje združenja v odnosu do članov skupščine zavoda,
−predlaga upravnemu odboru imenovanje članov strokovnih organov,
−predlaga upravnemu odboru sprejem in izključitev članov združenja,
−priprava predlogov normativnih aktov združenja,
−priprava programov in poročil združenja,
−izvaja sklepe upravnega odbora,
−opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in normativnimi akti združenja.


STROKOVNI ORGANI

 

29. člen


Strokovni organi združenja so komisije in odbori, ki jih imenuje upravni odbor za pripravo določenih strokovnih nalog, kot so standardi, normativi, predlogi za zakonsko ureditev dejavnosti članov, programi trženja in druga strokovna področja.

 

V. FINANCIRANJE


30. člen


Dejavnost združenja se financira iz članarine, dogovorjenih sredstev članov za financiranje letnega programa združenja (izobraževalni programi, strokovno delo in druge naloge), kotizacij od strokovnih seminarjev in ekskurzij, publikacij, marketinških prihodkov, sponzorskih sredstev, donacij in drugih sredstev.

Presežek prihodkov nad odhodki sme združenje uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.31. člen


Višino članarine s sklepom določi upravni odbor združenja. Člani, ki imajo v skupščini združenja več glasov, imajo sorazmerno višjo članarino.32. člen


Skupščina sprejme letni finančni načrt vsako leto do meseca marca. V kolikor skupščina do meseca marca ne sprejme letnega finančnega načrta, sprejme upravni odbor sklep o začasnem financiranju.33. člen


Združenje posluje po načelih dobrega gospodarja in v skladu z zakoni, ki določajo finančno poslovanje zavodov. Združenje je za svoje obveznosti odgovorno do višine letne članarine in dogovorjenih sredstev članov za financiranje letnega programa združenja. Združenje nastopa v pravnem prometu neomejeno, v okvirih sprejetega finančnega načrta združenja.

Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.


VI. REŠEVANJE SPOROV IN POSLOVNA TAJNOST


34. člen


Člani medsebojne spore rešujejo sporazumno. Za spore, ki jih ni možno rešiti z dogovorom, se imenuje tričlanska arbitražna komisija, ki odloči o sporu. Sestavo in naloge arbitražne komisije določi upravni odbor.35. člen


Poslovna tajnost so listine in podatki, ki so opredeljeni s splošnem aktu združenja in bi bilo njihovo posredovanje nepooblaščeni osebi v nasprotju z interesi skupnosti oziroma njenih članov.36. člen


Poslovno tajnost morajo varovati člani združenja, člani organov in delavci združenja.37. člen


Listine in podatke, ki so poslovna tajnost, lahko na zahtevo pooblaščenih oseb, posreduje direktor po predhodnem pisnem soglasju predsednika.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen


Skupščina pooblašča upravni odbor, da ob povečanem obsegu poslovanja združenja, s sklepom določi načrt zaposlovanja delavcev.39. člen


Statut združenja začne veljati in se uporabljati naslednji dan po sprejemu na seji skupščine. Ta statut v celoti nadomesti statut združenja, ki je bil sprejet na ustanovni seji Združenja športnih centrov Slovenije dne 11. 5. 2006, ter je bil dopolnjen ali spremenjen na sejah dne 29. 3. 2007, dne 30. 5. 2008 dne 22. 11. 2016 ter dne 14.5.2019 in ki v celoti preneha veljati z dnem, ko prične veljati ta statut.40. člen


Spremembe in dopolnitve statuta združenja se sprejemajo po enakem postopku, kot veljajo za njegov sprejem.


Tatjana Polajnar
predsednica