Dejavnosti

 • Usklajevanje in zastopanje skupnih interesov članov.
 • Sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja upravljanja, obratovanja in vzdrževanja športnih objektov, ter drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov.
 • Dajanje pobud in predlogov za normativno zakonsko urejanje področij delovanja članov.
 • Sodelovanje pri določanju standardov upravljanja, rednega in investicijskega vzdrževanja, tehnoloških in tehničnih normativov, delovnih normativov ter financiranja športnih objektov.
 • Sodelovanje pri načrtovanju, pripravi investicijskih elaboratov in gradnji športnih objektov.
 • Sodelovanje pri oblikovanju programov in storitev v športni objektih ter določanju njihovih cen.
 • Sodelovanje pri uvajanju sodobnih in učinkovitejših sistemov oskrbe z energijo.
 • Sodelovanje pri urejanju prostora in varstvu okolja, ki je povezano z obnovo in rekonstrukcijo obstoječih ter izgradnjo novih športnih objektov in površin.
 • Predstavljanje in promoviranje dela članov na predstavitvah, sejmih in strokovnih konferencah v Sloveniji in tujini.
 • Spremljanje in analiziranje stanja in razvojnih trendov na področjih dejavnosti članov.
 • Razvoj enotnega in celovitega informacijskega sistema in tehnologij.
 • Programi funkcionalnega usposabljanja za managerje, vodje športnih objektov, vzdrževalce, receptorje in druge profile delavcev v športnih objektih ter strokovne ekskurzije v športne centre v Sloveniji in tujini.
 • Sodelovanje pri oblikovanju marketinških programov za trženje storitev in programov v športnih objektih za ciljne skupine uporabnikov; otroke, mladino, študente, rekreativce, športnike, upokojence, turiste in druge uporabnike iz Slovenije in tujine.
 • Sodelovanje z mednarodnimi združenji in institucijami.
 • Nudenje strokovne pomoči in svetovanje članom.